Ga naar de inhoud

Vooruitgefactureerde omzet

 

Toekomstige verdiensten in het verleden ontvangen

Vooruitgefactureerde omzet is het boeken van inkomsten voor goederen of diensten die nog niet of slechts gedeeltelijk geleverd zijn. Dit is een belangrijke methode voor veel bedrijven om hun boekhouding vorm te geven.

Door deze methode te gebruiken, kunnen bedrijven zowel hun huidige financiële situatie als hun verwachte inkomsten in de toekomst laten zien. In dit artikel gaan we dieper in op wat vooruitgefactureerde omzet precies inhoudt, waarom bedrijven deze aanpak kiezen en wat de voordelen en risico’s zijn van het toepassen ervan.

Het definiëren van vooruitgefactureerde omzet

Vooruitgefactureerde omzet, ook bekend als ‘deferred revenue’ of ‘unearned revenue’, verwijst naar de situatie waarin een bedrijf de erkenning van inkomsten uitstelt voor goederen of diensten die nog niet zijn geleverd aan de klant. Dit is in overeenstemming met de boekhoudkundige normen, waarbij inkomsten normaal gesproken pas worden geboekt na volledige levering.

Vooruitgefactureerde omzet representeert een toekomstige verplichting van het bedrijf om de beloofde goederen of diensten te leveren. Deze methode wordt vaak gebruikt om een nauwkeurig beeld te schetsen van de financiële positie van een bedrijf, met name in sectoren met langlopende servicecontracten of abonnementen, zoals telecommunicatie, zakelijke dienstverlening, ICT/SaaS en kinderdagverblijven. In de bouwsector komt vooruitgefactureerde omzet ook voor, waarbij het gebruikelijk kan zijn dat een eerste factuur bij aanvang van het project wordt voldaan voor de aanschaf van materialen.

De boekhoudkundige verwerking van vooruitgefactureerde omzet

De boekhoudkundige verwerking van vooruitgefactureerde omzet (accrual accounting) is erop gericht een accurate afspiegeling te bieden van de financiële situatie van een bedrijf. Hieronder volgen de standaardstappen:

  1. Facturatie en ontvangst van betaling: Bij het versturen van een factuur voor nog te leveren goederen of diensten, boekt het bedrijf dit als een debiteurenpost en tegelijkertijd als een passiefpost onder ‘vooruitgefactureerde omzet’. Deze post vertegenwoordigt de verplichting om de toekomstige leveringen uit te voeren. Bij betaling wordt de debiteurenpost verminderd en de liquide middelen navenant verhoogd.
  2. Erkenning als omzet: Zodra de levering van goederen of diensten plaatsvindt, wordt (een deel van) de vooruitgefactureerde omzet als omzet erkend. Dit vermindert de passiefpost en verhoogt de omzet.

Het negeren van vooruitgefactureerde omzet in de boekhouding kan leiden tot een vertekend financieel beeld, waarbij facturen voor toekomstige perioden direct worden verwerkt in de maand van facturatie. Dit komt overeen met cash accounting, wat resulteert in het te vroeg boeken van omzet.

Impact bij groeiende omzet

Zonder ‘deferred revenue’ zou een bedrijf met groeiende omzet een overdreven positief financieel beeld kunnen schetsen. Door vooruitbetalingen als directe inkomsten te boeken, lijkt het alsof het bedrijf meer verdient dan het daadwerkelijk in de betreffende periode heeft gerealiseerd. Investeerders en stakeholders kunnen misleid worden door een schijnbaar hogere winstgevendheid, wat kan leiden tot ongegronde investeringsbeslissingen.

Daarnaast leidt het niet boeken van vooruitgefactureerde omzet tot het ontbreken van een schuldpositie op de balans voor de toekomstige leveringsverplichtingen van het bedrijf.

Vooruitgefactureerde omzet of nog te factureren omzet

In de boekhouding spelen beide concepten een rol bij het nauwkeurig weergeven van de financiële positie van een bedrijf, de implicaties van beide posities staan echter lijnrecht tegenover elkaar:

  • Vooruitgefactureerde omzet heeft betrekking op ontvangen betalingen voorafgaand aan de levering van goederen of diensten, terwijl nog te factureren omzet verwijst naar verdiende omzet welke nog niet is gefactureerd.
  • Vooruitgefactureerde omzet wordt als een verplichting behandeld, er is nog een schuld ten aanzien van de klant, terwijl nog te factureren omzet wordt beschouwd als een vordering, de klant dient de onderneming nog te betalen.

Conclusie

Vooruitgefactureerde omzet is een financiële praktijk waarbij bedrijven facturen versturen voor goederen of diensten die in de toekomst geleverd zullen worden. Deze benadering zorgt niet alleen voor een actuele weergave van de financiële gezondheid van een bedrijf, maar maakt het ook mogelijk om toekomstige inkomsten te anticiperen.

Zorgvuldige boekhoudkundige verwerking van vooruitgefactureerde omzet is essentieel om een accuraat financieel overzicht te behouden. Het nalaten ervan kan resulteren in vertekende financiële resultaten en het ontbreken van een schuldpositie op de balans. In de boekhouding zijn zowel vooruitgefactureerde omzet als nog te factureren omzet belangrijk voor het bieden van inzicht in de financiële positie van een bedrijf. Het correct begrijpen van deze concepten is cruciaal voor de transparantie en het behoud van het vertrouwen van stakeholders.

De 5 van TIC.

0

Transacties

0

Jaar ervaring

0

% Data-analyse

0

Uur borrel